a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Wykaz przedmiotów

•    Nauczanie języka polskiego jako drugiego i odziedziczonego
•    Nauczanie dzieci i młodzieży
•    Wprowadzenie do metodyki nauczania języka polskiego jako obcego
•    Metodyka nauczania podsystemów językowych
•    Nauczanie wymowy polskiej
•    Tradycje i metody nauczania języka polskiego jako obcego
•    Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
•    Wstęp do dydaktyki kultury
•    Nauczanie JPJO na tle polskiego systemu szkolnictwa
•    Metodyka nauczania sprawności językowych
•    Testowanie i ocenianie uczących się języka polskiego jako obcego
•    Trudne miejsca polszczyzny w ujęciu porównawczym
•    Gramatyka komunikacyjna języka  polskiego
•    Nowe technologie w nauczaniu cudzoziemców
•    Nauczanie wiedzy o Polsce
•    Psychologiczne aspekty akwizycji języka
•    Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego
•    Glottodydaktyka a logopedia 
•    Praktyka lektorska

 

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.