a a a
 • polski
 • english
 • rosyjska
 • ukraińska

Program - II semestr

.

Full - degree studies in English Bachelor and Master Programmes
Poziom A0-A1
II semestr nauki języka polskiego – 30 godzin lektoratu
(5 ECTS po zdanym egzaminie kończącym II semestr)
I.    Cele kształcenia językowego i metody nauczania:
1.    Dalsze rozwijanie sprawności komunikacyjnych w polach tematycznych ważnych dla studenta (na przykład: rozmowa z nauczycielem, wykładowcami, koordynatorem, sytuacje w: akademiku, w dziekanacie/sekretariacie, komunikacja miejska, zakupy, czas wolny) oraz opanowanie podstawowych zasad etykiety językowej. Utrwalenie zwrotów adresatywnych ważnych w kontaktach na uniwersytecie, w sytuacjach towarzyskich, rozróżnianie języka formalnego i nieformalnego.
2.    Rozwijanie podstawowej sprawności komunikacyjnej ułatwiającej podtrzymywanie rozmowy w realnych i ważnych dla studentów polach tematycznych.
3.    Kształtowanie elementarnej kompetencji interkulturowej poprzez wprowadzanie polskich realiów socjokulturowych na przykładzie polskiego kalendarium.
4.    Powtarzanie i utrwalanie wprowadzonych struktur gramatycznych ważnych dla codziennej komunikacji oraz prezentacje i utrwalanie nowych zagadnień gramatycznych.
5.    Metody nauczania wykorzystywane podczas kursu mają na celu wypracowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku polskim w codziennych sytuacjach (na uniwersytecie, na lektoracie języka polskiego, w akademiku, sklepie,
w placówkach służby zdrowia, w barach/restauracjach, itp.). Metody nauczania jpjo zostały oparte na dwóch podejściach: komunikacyjnym i zadaniowym.
II.    Realizacja programu na podstawie:
A.    Autorskich materiałów lekcyjnych specjalnie przygotowanych przez lektorów dla studentów programu Full-Time studies;
B.    Materiałów z niżej podanych podręczników:
•    Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska, Start 1.  Warszawa 2010;
•    Ewa Kołaczek, Survival Polish. Crash course. Kraków 2013;
•    Justyna Krztoń, Słownictwo 1. Kraków 2011;
•    Anna Majewska-Tworek, Szura, szumi, szeleści. Wrocław 2010;
•    Teresa Pelc, Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. Łódź 1997;
•    Iwona Stempek i inne, Polski. Krok po kroku A1. Kraków 2011.
III.    Warunki zaliczenia II semestru
1.    Systematyczny udział w zajęciach;
2.    Składanie prac pisemnych;
3.    Przystąpienie do egzaminu z całości wprowadzonego materiału po semestrze letnim. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
IV.    Program kursu obejmuje 30 godzin lektoratu
Tematy zajęć oraz zagadnienia leksykalno-gramatyczne:
1.    Czy to jest nowa studentka? Nazwy przedmiotów i sprzętów biurowych (komputer, laptop, projektor, drukarka, kserokopiarka, segregator, teczka, notatnik, długopis). Rodzaje gramatyczne w języku polskim – mianownik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników.
2.    Rano uczę się w bibliotece – nazwy czynności codziennych studenta (aktywności na uniwersytecie i czas wolny). Czas teraźniejszy wybranych czasowników: studiować, uczyć się, mieszkać, pisać, czytać, oglądać, mieć, wstawać, chodzić, iść, jeść, spotykać się.
3.    Studiuję ekonomię - biernik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników po wybranych czasownikach: studiować – dziennikarstwo, chemię, socjologię, mieć – sesję, wykład, kolokwium, lubić – profesora, wykład, lektorat, czytać – książkę, podręcznik, pisać – esej, pracę semestralną, e-mail, oglądać – film, prezentację.
4.    Czego się uczysz? – dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników w funkcji negacji oraz po czasowniku uczyć się.
5.    Interesuję się polityką – nazwy zawodów, funkcji, zainteresowania (prawnik, dziennikarz, profesor, doktor, matematyka, fizyka, muzyka, sport, turystyka).Narzędnik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników w zdaniach określających „kto jest kim” oraz wyrażających zainteresowania.
6.    Po studiach będę szukać stażu - słownictwo związane z planami na przyszłość (pracować, mieszkać, robić karierę, awansować, szukać praktyk/stażu/pracy). Czas przyszły czasowników niedokonanych.
7.    Studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim - miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej wybranych rzeczowników: uniwersytet, biblioteka, akademik, biuro, Wrocław, miasto, uczelnia, dziekanat, bank, park, stołówka, pokój, bar, restauracja, klub.
8.    Wczoraj byłam/byłem (na wykładzie, na spotkaniu, w parku, na obiedzie) - czas przeszły czasowników regularnych i wybranych czasowników nieregularnych: studiować, poznać, lubić, mieć oraz iść, jeść. Na Uniwersytecie Wrocławskim studiowałam/ studiowałem…


 Full - degree studies in English Bachelor and Master Programmes

Poziom A1-A2

II semestr nauki języka polskiego – 30 godzin lektoratu

(5 ECTS po zdanym egzaminie kończącym II semestr)

I.                    Cele kształcenia językowego i metody:

1.                   Dalsze rozwijanie sprawności komunikacyjnych w polach tematycznych ważnych dla studenta (na przykład: rozmowa z nauczycielem, wykładowcami, koordynatorem, sytuacje w: akademiku, w dziekanacie/sekretariacie, komunikacja miejska, zakupy, czas wolny) oraz opanowanie podstawowych zasad etykiety językowej. Utrwalenie zwrotów adresatywnych ważnych w kontaktach na uniwersytecie, w sytuacjach towarzyskich, rozróżnianie języka formalnego i nieformalnego.

2.                   Rozwijanie kompetencji lingwistycznej (znajomość gramatyki, leksyki, ortografii i fonetyki).

3.                   Rozwijanie podstawowej sprawności komunikacyjnej ułatwiającej podtrzymywanie rozmowy w realnych i ważnych dla studentów polach tematycznych.

4.                   Kształtowanie elementarnej kompetencji interkulturowej poprzez wprowadzanie polskich realiów socjokulturowych na przykładzie polskiego kalendarium.

5.                   Powtarzanie i utrwalanie wprowadzonych struktur gramatycznych ważnych dla codziennej komunikacji oraz prezentacje i utrwalanie nowych zagadnień gramatycznych.

6.                   Metody nauczania wykorzystywane podczas kursu mają na celu wypracowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku polskim w codziennych sytuacjach (na uniwersytecie, na lektoracie języka polskiego, w akademiku, sklepie, w placówkach służby zdrowia, w barach/restauracjach, itp.). Metody nauczania jpjo zostały oparte na dwóch podejściach: komunikacyjnym i zadaniowym.

II.                  Realizacja programu nauczania:

1.       Autorskie materiały lekcyjne przygotowane przez lektorów dla studentów z programu Full Time Studies;

2.       Materiały wybierane z niżej podanych podręczników:

·         Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska, Start 2.  Warszawa 2014.

·         Justyna Krztoń, Słownictwo 1. Kraków 2011;

·         Justyna Krztoń, Słownictwo 2. Kraków 2014;

·         Anna Majewska-Tworek, Szura, szumi, szeleści. Wrocław 2010;

·         Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz, Hurra. Po polsku 1. Kraków 2010.

·         Barbara Morcinek-Abramczyk, Polski jest prosty! Katowice 2016.

·         Małgorzata Pasieka, Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia  dla początkujących. Wrocław 2010;

·         Iwona Stempek i inne, Polski. Krok po kroku A1. Kraków 2011.

III.                Warunki zaliczenia II semestru

1.       Systematyczny udział w zajęciach;

2.       Składanie prac pisemnych;

3.       Przystąpienie do egzaminu z całości wprowadzonego materiału po semestrze letnim. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

IV.                Program kursu obejmuje 30 godzin lektoratu[1]

Tematy zajęć oraz zagadnienia leksykalno-gramatyczne:

 1. Sala wykładowa jest na pierwszym piętrze - nazwy przedmiotów i sprzętów, miejsc w przestrzeni uniwersytetu, akademika i  miasta (gmach główny uniwersytetu, wydział, sala wykładowa, dziekanat, rektorat, laboratorium, tablica/ tablica ogłoszeń, projektor, czytelnia, portiernia, szatnia, winda, stołówka, przystanek autobusowy/ tramwajowy, bankomat, biletomat). Rodzaje gramatyczne w języku polskim – przypomnienie; określanie lokalizacji w budynku (po prawej/lewej stronie, tutaj, tam, na parterze, na pierwszym/drugim/trzecim piętrze).
 2. W poniedziałek mam wykład z marketingu - plan dnia i tygodnia studenta: nazwy dni tygodni, pory dnia, godziny. Czas teraźniejszy: podział czasowników na trzy typy koniugacyjne. Formy koniugacyjne czasowników nieregularnych (np. pisać, jechać, iść, spać, brać).
 3. Czytam ciekawy artykuł - biernik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników w funkcji dopełnienia bliższego (np. czytać – artykuł, książkę, podręcznik, mieć – konsultacje, spotkanie, wykład, lektorat, oglądać –film, prezentację, wystawę).
 4. Nie mam wykładu w piątek - dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników w funkcji negacji, w funkcji posesywnej oraz po czasownikach uczyć się, potrzebować, słuchać (uczyć się –np. języka polskiego, geografii, biologii, prawa; potrzebować – książki, informacji, komputera, więcej czasu; słuchać – wykładu, nauczyciela, prezentacji).
 5. Interesuję się polityką europejską - narzędnik liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników oraz przymiotników w zdaniach określających „kto jest kim” , a także w zdaniach wyrażających zainteresowania (Jestem studentem, doktorantem, cudzoziemcem. Interesuję się sztuką, fizyką, sportem, informatyką).
 6. Szkoła, edukacja, wykształcenie - czas przyszły czasowników niedokonanych i czasowników modalnych: chcieć, móc, musieć w  wyrażaniu planów, chęci, powinności.
 7. Rozmawiamy o ekonomii - miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej w funkcji określania miejsca czynności oraz po czasownikach: mówić o, rozmawiać o, myśleć o; wykład/ książka/ prezentacja jest o ...
 8. Mój rok we Wrocławiu - czas przeszły czasowników niedokonanych – odmiana regularna Czas przeszły wybranych czasowników nieregularnych: jeść, iść, móc.


[1] W grupach studentów z pierwszym językiem słowiańskim program może być rozszerzony o dodatkowe pola tematyczne i zagadnienia językowe. Może być także wprowadzona leksyka związana z kierunkami studiów.

Full - degree studies in English Bachelor and Master Programmes

Poziom A2-B1

II semestr nauki języka polskiego – 30 godzin lektoratu

(5 ECTS po zdanym egzaminie kończącym II semestr)

I.                    Cele kształcenia językowego i metody:

 1. Rozwijanie i umacnianie motywacji do nauki języka polskiego.

2.       Adaptacja językowa w nowym miejscu.

3.       Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w ważnych dla studentów polach tematycznych: studia, staże, praktyki, zdrowie, czas wolny, polskie święta i obyczaje, usługi.

 1. Rozwijanie kompetencji lingwistycznej (znajomości gramatyki, leksyki, ortografii i fonetyki).
 2. Rozwijanie kompetencji interkulturowej poprzez przyswajanie wybranych wiadomości geograficznych, historycznych i kulturowych.
 3. Metody nauczania wykorzystywane podczas kursu mają na celu doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku polskim w codziennych sytuacjach (na uniwersytecie, na lektoracie języka polskiego, w akademiku, w przychodni lekarskiej, w urzędach, na dworcu PKP, w biurze podróży, w hostelu  itp.). Metody to przede wszystkim podejście komunikacyjne i zadaniowe, które najlepiej odpowiadają założeniom kursu.

 

II.                  Realizacja programu nauczania:

<p class="MsoNormal" style="text-

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.