a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Warunki zwolnienia z lektoratu

Z obowiązku zaliczenia obowiązkowego lektoratu z języka polskiego dla cudzoziemców studiujących po polsku zwolnione mogą zostać osoby, które posiadają:

    1. certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia, Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (dla dorosłych),
    2. polskie świadectwo dojrzałości,
    3. dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,  
    4. świadectwo ukończenia na poziomie B2 Rocznego Kursu Przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim w Uniwersytecie Wrocławskim.

Osoby spełniające jedno z wymienionych kryteriów zwracają się o uznanie dokumentów do dyrektora Szkoły, dr hab. Anny Żurek, prof. UWr, drogą mailową: anna.zurek@uwr.edu.pl.

Procedura zwolnienia z lektoratu języka polskiego:  

    Student/studentka przesyła skan dokumentu uprawniającego do zwolnienia dyrektorowi Szkoły na adres: anna.zurek@uwr.edu.pl, załączając podanie adresowane do dziekana ds. dydaktycznych wydziału, na którym studiuje (wzór w załączniku).  
    Dyrektor Szkoły opiniuje podanie i wysyła je do dziekanatu. Po uzyskaniu zgody dziekana student/studentka może być zwolniony z lektoratu języka polskiego oraz egzaminu potwierdzającym biegłość językową na poziomie B2.
    Ocena z egzaminu jest wpisywana do systemu USOS podczas sesji egzaminacyjnej danego semestru. 
 

Podanie o zwolnienie z lektoratu

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.