a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Nasz zespół

Większość lektorów zatrudnionych w Szkole to pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej, posiadający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, zdobywane w kraju i na wielu uniwersytetach zagranicznych. Lektorzy związani ze Szkołą są przygotowani do prowadzenia zajęć w wielokulturowych i wielonarodowych grupach, co wymaga nie tylko świetnego warsztatu metodycznego, ale również dobrego przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie w pracy z takimi grupami lektorzy zdobywali, prowadząc między innymi kurs dla imigrantów „Integracja przez język. INTI”. Kurs ten był realizowany w ramach unijnego projektu, mającego na celu wypracowanie wspólnego dla całej Europy modelu kursów językowych dla imigrantów. Wykłady towarzyszące kursom językowym prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych specjalistów z określonych dziedzin.  Lektorzy związani ze Szkołą są również autorami podręczników do nauczania języka polskiego i licznych artykułów poświęconych metydotyce nauczania języka polskiego jako obcego. (Patrz: Nasze książki)

Profesor zwyczajny w IFP UWr, wicedyrektor Instytutu ds. ogólnych i finansowych, kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego, dyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. Członkini Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Interesuje się między innymi lingwistyką kulturową (od roku 1999 organizuje konwersatoria karpackie z cyklu Język a Kultura; redaguje serię wydawniczą Język a Kultura), glottodydaktyką polonistyczną (polszczyzna cudzoziemców i popełniane przez nich błędy, opracowywanie programów nauczania, redagowanie podręczników), dziejami nauczania języka polskiego jako obcego (analiza dawnych podręczników), współczesnym językiem polskim i przemianami w nim zachodzącymi. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Pradze, Lipsku, Ostrawie, Berlinie, Wilnie. Kieruje sekcją polonistyczną projektu GeWiss.

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr, kierownik Pracowni Lingwistyki Antropologicznej. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarach lingwistyki kulturowej, genologii lingwistycznej (diachroniczne badania nad gatunkami) oraz glottodydaktyki polonistycznej (teoria i praktyka dydaktyki języka polskiego jako obcego, zwłaszcza nauczanie kultury polskiej cudzoziemców). Prowadzi badania nad dawnymi podręcznikami do nauczania języka polskiego jako obcego (XVI-XVIII w.). Zajmuje się także problematyką przenikania języków i kultur na terenach pogranicza oraz sytuacją polszczyzny na dawnych Kresach Wschodnich RP. Współorganizuje karpackie konwersatoria z cyklu „Język a Kultura”, pełni funkcję sekretarza redakcji czasopisma pod tym samym tytułem. Organizuje również konferencje naukowe poświęcone językowi i kulturze dawnych Kresów Wschodnich. Pracowała nad certyfikacją języka polskiego jako obcego, w ramach współpracy z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego BUWiWM MSW uczestniczyła w pracach Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów (w latach  2002 – 2009 kierowała zespołem zajmującym się testowaniem sprawności rozumienia ze słuchu), jako egzaminatorka brała udział w egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w kilkunastu ośrodkach w kraju i za granicą (m.in. w Chinach, Japonii i USA). Od 2016 roku pełni funkcję koordynatora ds. państwowych egzaminów certyfikatowych na UWr, kierując pracą wrocłaskiego ośrodka egzaminacyjnego. Dla studentów filologii polskiej (specjalność Nauczanie języka polskiego jako obcego) oraz na studiach podyplomowych prowadzi wykłady i konwersatoria z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, a także zajęcia na temat testowania i oceny cudzoziemców uczących się języka polskiego. Jest autorką wielu publikacji, wśród których najważniejsze to monografia Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy... O glottodydaktycznych aspektach relacji „język a kultura” w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Wrocław 2002) oraz liczne rozprawy i  artykuły. Przygotowała także (wraz z A. Dąbrowską, M. Pasieką i U. Dobesz) na zlecenie różnych instytucji kilka programów nauczania oraz podręcznik Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka  polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany, Wrocław 2005 (wyd. 2, Wrocław 2008). Redaktorka i współredaktorka wielu tomów pokonferencyjnych, w tym m.in. tomu Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą (Wrocław 2012) oraz Przeszłość i teraźniejszość edukacji na Kresach. Zbiór studiów z języka i kultury (Wrocław 2013). Jest współpracownikiem Komisji Etnolingwistycznej KJ PAN, należy do Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym (EUROJOS).

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr. Jego zainteresowania naukowe to glottodydaktyka, język perswazji, pragma-dialektyka, retoryka, teoria argumentacji. Prowadzi wykłady: nauka o komunikowaniu, językoznawstwo ogólne, metodologia badań nad językiem, perswazja w reklamie, Contemporary Polish Culture (w jęz. angielskim) dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz konwersatoria: retoryka po II wojnie światowej, podstawy teorii argumentacji, lingwistyczne podstawy retoryki, gramatyka funkcjonalna. W latach 2000 – 2004 był lektorem na uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu, w latach 2004-2006 współpracował przy realizacji dwóch projektów unijnych: COM-IN-EUROPE oraz INTI Obywatelstwo przez naukę języka. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej na uniwersytecie DePaul w Chicago (1997/98) oraz Fulbrighta na Uniwersytecie Waszyngtona w Seattle (2006/2007). Członek ISSA (The International Society for the Study of Argumentation).

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr. Przedmiotem jej wcześniejszych zainteresowań badawczych było przyswajanie polskiego systemu fonologicznego przez dziecko. Z tego okresu pochodzą dwie główne prace autorki: "Dialogowy test artykulacji" (2000) oraz książka "Rozwój sprawności artykulacyjnej dziecka w wieku przedszkolnym" (2001). Zajmuje się problematyką praktycznej stylistyki we współczesnej polszczyźnie. Jest współautorką książek: "Polszczyzna na co dzień" (2006), "Sztuka pisania" (2008), "Jak pisać i redagować?" (2009). Interesuje ją akwizycja języka polskiego jako obcego na płaszczyźnie fonetycznej i stylistycznej. Jest autorką podręcznika do nauki wymowy polskiej pt.: "Szura szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców" (2010, 2014). Prowadzi zajęcia m.in. z kultury języka polskiego, praktycznej stylistyki, lingwistycznych podstaw logopedii, nauczania wymowy polskiej jako obcej. Wykłada także językoznawstwo ogólne. Jest lektorką języka polskiego jako obcego i logopedą. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie badawczym GeWiss. W 2014 roku ukazała się jej monografia: "Niepłynnność wypowiedzi w oficjalnej odmianie polszczyzny. Propozycja typologii".

Starszy wykładowca w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr. Pełniła funkcję koordynatora instytutowego i wydziałowego programu Erasmus. Jest członkiem grupy roboczej d.s. certyfikacji języka polskiego jako obcego przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, kierownikiem grupy zajmującej się zadaniami związanymi z testowaniem poprawności gramatycznej, a także bierze udział w opracowywaniu i przeprowadzaniu egzaminów certyfikatowych. Prowadzi lektoraty dla studentów obcokrajowców z wszystkich wydziałów UWr oraz wykłady na Podyplomowym Kwalifikacyjnym Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego, ponadto szkoli kandydatów na lektorów języka polskiego jako obcego na kursach organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach warsztatów i kursów językowych kształci także studentów polonistyki na uniwersytetach w Berlinie i Lipsku.

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr, lektor w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, logopeda ogólny, instruktor higieny i emisji głosu. Od 2007 roku członkini Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz uczestniczka jego międzynarodowych konferencji. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu: teorii akwizycji języka pierwszego, drugiego, obcego i dziedziczonego, etykiety językowej, dydaktyki i metodyki języka polskiego jako obcego, pragmatyki międzyjęzykowej, komunikacji międzykulturowej oraz lingwistyki empirycznej. Autorka książki Grzeczność językowa w polszczyźnie cudzoziemców. Wybrane zagadnienia (2008),  współautorka podręcznika dla gimnazjalistów niemieckich ABC Polnisch (2009) oraz współautorka książki Ukryty program nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych. Konteksty kulturowe (2014).

Treść 3

Treść 3

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.