a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Opłata za egzamin

.

Najpóźniej do 17 II 2017 należy dokonać opłaty za egzamin.

W tytule wpłaty powinny znaleźć się: imię i nazwisko kandydata, słowo egzamin, poziom oraz data egzaminu (np. Jan Nowak, egzamin B2, 1-2.04.2017).

Wpłaty należy dokonać w złotych polskich:

1. Wysokość opłaty za egzamin dla wpłat dokonywanych do 30 września 2017 wynosi:
Poziom B1 i B2 - równowartość kwoty 150 euro w polskich złotych - 639,27 PLN
Poziom C1 i C2 - równowartość kwoty 180 euro w polskich złotych - 767,12 PLN
2.Wysokośc opłaty za egzamin dla wpłat dokonywanych w pażdzierniku zostanie podana po 30 września 2017.
Poziom B1 i B2 - równowartość kwoty 150 euro w polskich złotych - 646,36 PLN
Poziom C1 i C2 - równowartość kwoty 180 euro w polskich złotych - 775,63 PLN

Po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu należy wnieść opłatę za wydanie certyfikatu: równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych.

Osoby, które zdały egzamin (wynik pozytywny),  prosimy o dokonanie opłaty w wysokości 84,34  PLN za certyfikat w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2017 (proszę nie zaokrąglać wpłacanej sumy).

W tytule wpłaty powinny znaleźć się: imię i nazwisko, słowo certyfikat, poziom oraz rok (np. Jan Nowak, certyfikat B1, 2017).
Nr konta do wpłaty za certyfikat (w PLN): 40 1090 2503 0000 0001 3330 5175    
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK IV o/Wrocław
Adres banku: ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
Właściciel konta: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław


Numer konta, na które należy przelać opłatę (w PLN) za egzamin i osobno za certyfikat  - zgodnie z informacją podaną powyżej: 

nr 40 1090 2503 0000 0001 3330 5175

nazwa banku: Bank Zachodni WBK IV o/Wrocław
adres banku: ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław

właściciel konta: Uniwersytet Wrocławski
adres: pl. Uniwersytecki 1, 50-324 Wrocław

1.Informujemy, że zwrot opłaty za egzamin jest możliwy w uzasadnionych przypadkach do 10 dni przed egzaminem na pisemny wniosek zainteresowanej osoby.

2.Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi  zostanie pomniejszona z tytułu przekazania dwudziestu procent  wpłaconej sumy na rzecz PKdsPZJPjO oraz ze względu na koszty manipulacyjne.

3.W przypadku niestawienia się zdającego na egzamin w dniu jego ropoczęcia wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.