a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Studiujący w języku polskim

ZARZĄDZENIE Nr 20/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców odbywających studia oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Wrocławskim na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich obowiązuje lektorat języka polskiego prowadzony przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, zwaną dalej Szkołą Języka Polskiego.
2. Lektorat obejmuje planowane zgodnie z niniejszym zarządzeniem zajęcia semestralne i kończy się egzaminem potwierdzającym poziom biegłości językowej, z zastrzeżeniem § 5 i § 6.
3. Każdy semestr lektoratu języka polskiego kończy sięzaliczeniem na ocenę.
4. Egzamin potwierdzający poziom biegłości językowej składa się z pięciu części: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania, mówienia oraz poprawności gramatycznej.
5. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy cudzoziemców studiujących:
1/filologię polską,
2/antropologię literatury, teatru i filmu,
3/kulturę i praktykę tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo,
4/filologia: specjalność judaistyka, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 2
1. Lektorat dla cudzoziemców studiujących w języku polskim obowiązuje na pierwszym i drugim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich.
2. Lektorat obejmuje cztery semestry zajęć (po 30 godzin w każdym semestrze) i kończy się egzaminem potwierdzającym biegłość językową.
3. Studenci/doktoranci z pierwszym językiem niesłowiańskim kończą lektorat egzaminem potwierdzającym biegłość językową na poziomie A2 lub B1.
4. Studenci/doktoranci z pierwszym językiem słowiańskim kończą lektorat egzaminem potwierdzającym biegłość językową na poziomie minimum B2.
5. Za zdanie egzaminu potwierdzającego biegłość językową student/doktorant studiujący w języku polskim otrzymuje 8 punktów ECTS.

§ 3
1. Lektorat dla cudzoziemców studiujących w języku angielskim obowiązuje od semestru zimowego na pierwszym roku studiów i kończy się egzaminem potwierdzającym biegłość językową na poziomie minimum A1.
2. Lektorat obejmuje minimum 60 godzin zajęć realizowanych w cyklu jedno- lub dwusemestralnym i kończy się egzaminem potwierdzającym biegłość językową na poziomie minimum A1.
3. Za zaliczenie egzaminu potwierdzającego biegłość językową cudzoziemiec studiujący w języku angielskim otrzymuje 5 punktów ECTS.

§ 4
1. Cudzoziemcy, studiujący w Uniwersytecie Wrocławskim w języku polskim, mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego biegłość językową na poziomie B1 lub B2 u prowadzącego lektorat w terminie wcześniejszym niż przewidziany planem studiów.
2. Cudzoziemcy, studiujący w Uniwersytecie Wrocławskim w języku angielskim, mogą przystąpić doegzaminu potwierdzającego biegłość językową na poziomie A2, B1, B2, C1 lub C2, w terminie wcześniejszym niż przewidziany planem studiów.
3. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzającego poziom biegłości językowej odnotowany w dokumentacji przebiegu studiów powoduje zwolnienie studenta z konieczności dalszego uczęszczania na lektorat i uzyskiwania zaliczeń.

§ 5
1. Cudzoziemcy, którzy przedłożą odpowiedni certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe honorowane przez Szkołę Języka Polskiego,mogą uzyskać potwierdzenie biegłości językowej z języka polskiego.
2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności: certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim wydane przez jednostki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub inne dokumenty honorowane przez Szkołę Języka Polskiego (listę honorowanych dokumentów Szkoła Języka Polskiego zamieszcza na swojej stronie internetowej).
3. Potwierdzenie biegłości językowej na podstawie ust. 1, odnotowane w dokumentacji przebiegu studiów, powoduje zwolnienie studenta z konieczności uczęszczania na lektorat i uzyskiwania zaliczeń.

§ 6
1. Z obowiązku zaliczenia lektoratu języka polskiego mogą być zwolnieni studenci/doktoranci cudzoziemcy, którzy zdali egzamin dojrzałości w języku polskim lub ukończyli studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim.
2. Z obowiązku zaliczenia lektoratu języka polskiego zwolnić może:
1/dziekan - na wniosek studenta,
2/kierownik studiów doktoranckich - na wniosek doktoranta, na podstawie opinii Dyrektora Szkoły Języka Polskiego.
3. Dziekan/Kierownik studiów doktoranckich zwalnia studenta/doktoranta z obowiązku zaliczenia lektoratu języka polskiego, jeżeli wynika to z zawartych porozumień z innymi uczelniami.
4. Student/doktorant zwolniony z obowiązku zaliczenia lektoratu języka polskiego nie otrzymuje punktów ECTS.

§ 7
1. Szkoła Języka Polskiego wprowadza ofertę lektoratów z języka polskiego i egzaminów potwierdzających poziom biegłości językowej do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), oraz zapewnia obsługę oferty w systemie w szczególności poprzez:
a/edytowanie przedmiotów w kolejnych cyklach dydaktycznych,
b/uruchamianie protokołów zaliczeniowych,
c/wpisywanie ocen z zaliczeń i egzaminu potwierdzającego biegłość językową do protokołów.
2. Papierowe wersje protokołów zaliczeniowych przechowywane są w Szkole Języka Polskiego przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 8
1. Pracownik dziekanatu lub student/doktorant podpina w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) lektorat z języka polskiego w semestrze, w którym Szkoła Języka Polskiego wprowadziła ocenę z tego lektoratu wraz z przypisanymi godzinami.
2. Pracownik dziekanatu lub student/doktorant podpina w systemie USOS przedmiot potwierdzający biegłość językową w semestrze, w którym Szkoła Języka Polskiego wprowadziła ocenę z egzaminu z tego przedmiotu wraz z przypisanymi punktami ECTS (odpowiednio 8 lub 5 ECTS).

§ 9
Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w Uniwersytecie Wrocławskim przed dniem 22 lutego 2016 r., realizują lektorat z języka polskiego na zasadach obowiązujących w dniu rozpoczęcia kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim.

§ 10
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do Spraw Nauczania.

§ 11
Traci moc zarządzenie Nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla studentów cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, z zastrzeżeniem § 9.

§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 22 lutego 2016 r.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.